Văn hoá …cầm nhầm

Huy Phương “Cầm nhầm” là tiếng mỉa mai để nói về hành động ăn cắp, móc túi, lấy của người khác mà tưởng “nhầm” là…

Luật Vô Thường

Công Tử Hà Đông Tử Sinh dẫu biết Luật Vô Thường Trần Văn Khê Từ Thứ ra đi, Lưu Bị đưa tiễn. Vì luyến tiếc…