Nói nhăng & hứa cuội

Nói nhăng & hứa cuội

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin Thứ rẻ nhất lại là lời hứa Sự dễ dãi đớn…