Y Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ

Y Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ

Y Sĩ Trung Úy Bùi Cao Đệ (Tưởng nhớ hương hồn Y Sĩ Trung Tá Bửu Trí, Trung Úy Sĩ Quan Trợ Y Ngọc.) Tôi…