Tôi đi lính Mỹ

Tôi đi lính Mỹ

Phạm Minh Đức Điện thoại reo. Ở đầu giây, tiếng nói của Ba tôi: “Ủa, con đi chơi đâu mà hơn 12 giờ đêm chưa…