Chuyện về một vị bồ tát

Chuyện về một vị bồ tát

Với những người Việt từng lênh đênh, tuyệt vọng giữa trùng dương khi vượt biên, hành động ấy thật cao cả và nếu có gọi ông là một “Bồ tát thị hiện” cũng thật xứng đáng.