Khi bài hát trở về

Trần Trung Đạo: Khi bài hát trở về Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm…