Xếp Tàn Y Lại…

Công Tử Hà Đông Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại để dành hơi. Thơ Tình Xưa …Tôi thấy trong Rừng…