Chẹc và Người

Công Tử Hà Đông “ Người “ trong bài Viết ở Rừng Phong này là “ Người Tù.” Từ năm 1980 một số người viết…