Tháng Bẩy vào Thu

Công Tử Hà Đông Lúc ấy khoảng bẩy giờ một buổi tối cuối mùa Hạ, đầu mùa Thu năm 1947, tôi một mình đi trên…