QUỶ DỮ XUẤT HIỆN

QUỶ DỮ XUẤT HIỆN

Ngô Nhật Đăng ” Tôi chưa bao giờ đối xử với bất kì ai bằng sự tôn kính. Tôi nghĩ rằng sự không tôn trọng…

Tẩy xóa lịch sử

Tẩy xóa lịch sử

Những gì diễn ra trong quá khứ, phản ánh đúng lịch sử của thời điểm đó, có cần phải được tẩy xóa cho khớp với…