Cám ơn nước Mỹ

Cám ơn nước Mỹ

Trần Trung Đạo Trong cuộc sống đa đoan và nhiều thăng trầm, trắc trở của tôi, biết bao nhiêu kỷ niệm, biến cố đã trôi…