Cầm cố cả cái xác

Cầm cố cả cái xác

Đang ngồi duyệt cái đơn của một tỉnh kiến nghị, tặng cho dân mỗi nhà một cây cờ cùng bộ ấm chén, thủ tướng bỗng…