Kiều lão Đà Lạt

Vũ Thế Thành Lang thang ở Đà Lạt, tôi có cái thú, đoán xem người nói chuyện với mình có phải là dân gốc Đà…